Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Gieter Vol Geluk gevestigd te Woubrugge ingeschreven onder KvK-nummer 69033374 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Den Haag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 

Gieter vol geluk
De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Gieter vol geluk op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

 

www.gietervolgeluk.nl | www.yo-gajemee.nl

 

Deelnemers
De wederpartij van Gieter vol geluk, die deelnemen aan een door Gieter vol geluk verzorgde les, workshop, cursus, training of opleiding.

 

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Gieter vol geluk als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Gieter vol geluk uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

 

3.1 Gieter vol geluk is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

 

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

 

Het doel van de trainingen, workshops, cursussen, opleidingen en coaching bij Gieter vol geluk is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.
4.1 Gieter vol geluk is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert
het volgende:
* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.
* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.
* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.
* Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en/of psychische beperkingen.
* Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
*Gieter vol geluk adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor de training en geen training te volgen op een volle maag.
4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de docent, voor aanvang van de training.
4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training of workshop met een curatief-arts.
4.4 Deelname aan een les, training, training, cursus of workshop of coaching is volledig op eigen risico van de deelnemer. Gieter vol geluk is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.
4.5 Gieter vol geluk is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, training, opleiding, cursus of workshop of coaching.
4.6 Gieter vol geluk is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
4.7 Gieter vol geluk geeft geen zwangerschapsyoga. Gieter vol geluk adviseert tijdens de zwangerschap te stoppen met yogalessen en deel te nemen aan een zwangerschapsyoga cursus. In de eerste 3 maanden van de zwangerschap is deelname aan een yogales afgeraden en niet toegestaan. Deelname aan de trainingen en/of workshop tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.
4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Gieter vol geluk zullen doorberekend worden aan de deelnemer.
4.9 Deelnemer vrijwaart Gieter vol geluk voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Gieter vol geluk en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
4.10 De door Gieter vol geluk verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

 

Artikel 5 – Mindfulness MBSR trainingen, yogalessen, trainingen, opleidingen, workshops en cursussen en coaching

 

5.1 Een opdracht tot het geven van een les, training, opleiding, workshop, cursus of coaching wordt door Gieter vol geluk aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.
5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, MBSR training, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
5.3 Gieter vol geluk behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, MBSR training, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
5.4 Gieter vol geluk heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen
5.5 Deelnemer schrijft zich in voor een, al dan niet via zijn bedrijf, workshop van 3 uur, of voor een 8-weekse training MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) van 2,5 uur per week.
5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder dan 6 deelnemers kan Gieter vol geluk beslissen om de opleiding, training, MBSR training, workshop, les en cursus geen doorgaan te laten vinden.
5.7 De data van de MBSR training, training les, opleiding, workshop en cursus, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.gietervolgeluk of www.yo-gajemee.nl van Gieter vol geluk.
5.8 Binnen een Mindfulness MBSR training worden er 8 lesmomenten (zie 5.4) van 2 uur en 15 minuten ingepland. Een Mindful Walk cursus omvat 5 lessen van 1,5 uur.
5.9 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.
5.10 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training of workshop. In overleg mag maximaal 1 les tijdens de eerstvolgende cursus of training worden ingehaald door de deelnemer, mits het maximaal aantal deelnemers van die training dit toelaat.
5.11 De MBSR trainingen zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.
5.12 Deelnemer kan de MBSR training, training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan
5.13 Alle prijzen op de website van Gieter vol geluk zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

Artikel 6. Annulering

 

6.1 Annulering van lessen, MBSR training, workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres info@gietervolgeluk.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Gieter vol geluk heeft bereikt. Yogalessen kunnen 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden.
6.2 Annulering van een training, les, workshop, cursus, opleiding of MBSR training heeft de volgende consequenties:
Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van een training, les, workshop, cursus, opleiding of MBSR training wordt 10% van de kosten (met een maximum van € 150,- in rekening gebracht bij deelnemer.

* Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
* Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.

Bij uitval tijdens de training, les, workshop, cursus, opleiding of MBSR training wordt er geen lesgeld gerestitueerd

 

6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

 

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

 

7.1 Het dragen van vieze en kapotte schoenen en kleding is niet toegestaan in de ruimte van de locatie van Gieter vol geluk.
7.2 Gieter vol geluk stelt yogamatten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de training en workshop.
7.3 De yogamat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. Gieter vol geluk zorgt voor aanwezige reinigingsproducten.
7.4 Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de meditaties niet te praten in de lesruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

 

Artikel 8. Uitsluiting

 

8.1 Gieter vol geluk verwacht een integere instelling van de deelnemer.
8.2 Gieter vol geluk kan deelname aan de les, training, MBSR training, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.
8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Gieter vol geluk op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Gieter vol geluk verplicht worden de les, training, MBSR training, cursus, opleiding of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

 

Artikel 9. Algemeen

 

9.1 Gieter vol geluk heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.
9.2 Gieter vol geluk kan de inhoud van de website veranderen
9.3 Gieter vol geluk kan geen garantie geven op de informatie op de website.
9.4 Gieter vol geluk kan geen garantie geven dat de inhoud op de website www.gietervolgeluk | www.yo-gajemee.nl virusvrij is.

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Gieter vol geluk liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Gieter vol geluk uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2 In geval van overmacht heeft Gieter vol geluk het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Gieter vol geluk.

 

11. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing